Wat sommige Rabbijnen zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53. Laten we eens naar de bronnen kijken:

Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:5)

Messias Zoon van David die Jeruzalem lief heeft… Elia neemt zijn hoofd vast… en zegt: “Jij moet het lijden en de wonden dragen, waarmee de Almachtige jou kastijdt voor Israël’s zonden”, en zo staat het geschreven: “om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.” (Midrasj Konen, 11e eeuw)

De kinderen van de wereld zijn met elkaar verbonden. Wanneer de Heilige genezing wil geven aan de wereld, slaat Hij slechts één man onder hen, en geneest om zijnentwil alle anderen. Van waar leren we dit? Van de opmerking (Jesaja 53:5) “om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld”
(Zohar, Numeri, Pinchas 218a)

Maar het behaagde de HEERE hem te verbrijzelen, Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door zijn hand voorspoedig zijn. (Jesaja 53:10)

Om verzoening voor hen beiden (Adam en David) te bewerkstelligen, zal de Messias zijn ziel tot een schuldoffer maken (Jesaja 53:10), zoals het hiernaast geschreven staat in de parsje “Ziet, mijn Knecht” (Midrash Aseret Memrot)

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer